POKRAČOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP MILEVSKO


b_350_73_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_logo_OPZ_barevne.jpg

 

 

 

Od 1. ledna. 2018 do 31. prosince 2019 realizovalo CpKP jižní Čechy dvouletý projekt „Pokračování komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko" (registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006573), jehož partnerem je město Milevsko.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu bylo:
- udržení a rozvíjení místní partnerství na území ORP Milevsko,
- vypracování akčního plánu sociálních služeb na rok 2019 a střednědobého plánu na období 2020-2022.

Hlavní aktivity projektu:
- zajištění koordinace procesu plánování (činnost řídící skupiny a pracovních skupin, aktualizace metodiky a základních dokumentů, evaluace)

- zpracování podkladů pro vytvoření akčního a střednědobého plánu (monitoring plnění záměrů předchozího plánu, aktuální sociodemografická analýza regionu, analýza zajištění sociálních služeb, analýza poskytovatelů, analýza zadavatelů, průzkum - zjišťování potřeb sociálních služeb na území ORP Milevsko)

- vytvoření akčního a střednědobého plánu (ve spolupráci s poskytovateli, uživateli a zadavateli sociálních služeb)

- informování a zapojování účastníků procesu plánování (informování veřejnosti o procesu plánování a o nabídce sociálních služeb v regionu)

- posílení spolupráce mezi obcemi a krajem (oboustranný přenos informací mezi obcemi a krajem, rozvoj spolupráce obcí v ORP Milevsko, podpora spolupráce mezi ORP v kraji)

Plánované výstupy projektu:
Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko pro rok 2019
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 2022

Kontaktní osoby:
Bc. Markéta Jarošová
tel. 382 505 249 nebo 723 076 654, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Mgr. Ludmila Kolářová
tel. 777 793 739 nebo 602 460 470, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Základní dokumenty:

Statut (základní listina) komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

Jednací řád pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb ORP Milevsko

 

Realizace projektu v  období 1. 1. 2018 - 31. 12. 2019:

Na začátku realizace projektu obnovila činnost řídící skupina, která v  roce 2018 pracovala ve složení:
Ing. Ivan Radosta - starosta města Milevska
Mgr. Martin Třeštík - místostarosta města Milevska (člen ŘS do konce roku 2018)

Michla Horek - místostarosta města Milevska (člen ŘS od začátku roku 2019)
Ivana Dolejšková - starostka obce Borovany
Ing. Ladislav Kotalík - vedoucí Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Pavlína Hajská, DiS. - pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Milevsko
Mgr. Marie Jarošová - ředitelka Sociálních služeb Města Milevska
Marie Sádlová - ředitelka Farní charity Veselíčko
Jaroslava Paulíková - zástupce uživatelů
Ivana Kupcová - zástupce uživatelů (členka ŘS do konce roku 2018)

V období leden 2018 - prosinec 2019 se řídící skupina sešla celkem na 11 jednáních ((28. března 2018, 24. dubna 2018, 28. května 2018, 24. září 2018, 22. října 2018, 4. prosince 2018, 21. ledna 2019, 18. března 2019, 2. října 2019, 6. listopadu 2019, 10. prosince 2019).

Byla aktualizována metodika pro plánování na území ORP Milevsko, která byla dle potřeb průběžně doplňována. Byly aktualizovány základní dokumenty (statut, jednací řád řídící skupiny, jednací řád pracovních skupin).

 

Byly zformovány tři pracovní skupiny, každá z nich se sešla na těchto jednáních:

Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním postižením - celkem 8 jednání (11. června 2018, 16. července 2018, 10. září 2018, 15. října 2018, 26. listopadu 2018, 17. června 2019, 18. listopadu 2019, 9. prosince 2019).

Pracovní skupina Rodina, děti a mládež - celkem 8 jednání (20. června 2018, 16. července 2018, 10. září 2018, 15. října 2018, 26. listopadu 2018, 17. června 2019, 18. listopadu 2019, 9. prosince 2019).

Pracovní skupina Lidé v nepříznivé sociální situaci - celkem 8 jednání (21. června 2018, 24. července 2018, 11. září 2018, 16. října 2018, 27. listopadu 2018, 18. června 2019, 19. listopadu 2019, 10. prosince 2019).

 

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181015_MIL1.jpg

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181015_MIL2.jpg

 Proběhla dvě veřejná setkání:

První veřejné setkání se konalo 12. dubna 2018, jeho obsahem byly informace o významu a cílech komunitního plánování sociálních služeb, seznámení s historií plánování sociálních služeb v ORP Milevsko, představení aktivit projektu, informace o možnostech aktivního zapojení do plánování sociálních služeb.

Druhé veřejné setkání se konalo 23. září 2019 a bylo spojeno se Dnem sociálních služeb v Milevsku. Na setkání byly předány informace o splněných aktivitách a průběžných výstupech projektu, bylo prezentováno plánování sociálních služeb na krajské úrovni (projekt Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji III.) a bylo sděleno, jak jsou plněny záměry akčního plánu na rok 2019. Byly projednány priority a opatření střednědobého plánu na období 2020 – 2022.

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181016_MIL3.jpg

 

b_350_263_16777215_00_images_phocagallery_foto_cpkp_jc_20181016_MIL4.jpg

Konaly se čtyři kulaté stoly starostů. V září 2018 se sešli starostové obcí z ORP Milevsko u kulatého stolu v Kučeři, v prosinci se konal druhý kulatý stůl v Borovanech. Obsahem druhého setkání bylo mimo jiné i informování nových starostů o významu komunitního plánování a procesech plánování sociálních služeb v milevském regionu. Třetí kulatý stůl se konal v březnu 2019 v Sepekově, byl  zaměřen na přípravu analýzy zadavatelů. 11. prosince 2019 se konal ještě čtvrtý kulatý stůl ve Zbelítově. Na programu bylo informování o splnění aktivit projektu, představení střednědobého plánu a příprava schválení plánu samosprávami obcí.

Konaly se tři kulaté stoly spolupráce účastníků procesů plánování sociálních služeb z Jihočeského kraje. První stůl se konal 12. září 2019. Sešli se u něj zástupci realizačních týmů projektů KPSS z ORP Milevsko, Blatná, Vimperk, Strakonice, Prachatice, Písek, Soběslav, J. Hradec, Týn n. Vltavou. Obsahem bylo sdílení zkušeností z procesů plánování a příprava zpracování střednědobých plánů. Druhý stůl se konal 15. října 2019 v Prachaticích, jednalo se o výjezdní akci řídící skupiny a realizačního týmu KPSS ORP Milevsko. Proběhlo jednání se zástupci města Prachatice a s místními účastníky plánování sociálních služeb. Součástí byla také prezentace sociálních služeb na Prachaticku. 6. listopadu 2019 konal ještě třetí stůl, kterého se účastnila řídící skupina a realizační tým KPSS ORP Milevsko a řídící skupina KPSS ORP Soběslav. Na programu bylo sdílení příkladů dobré praxe k zajištění sociálních služeb a exkurze v zařízeních Sociálních služeb Města Milevska.

Byly zpracovány tyto analýzy:

Sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Milevsko - shrnuje důležitá statistická data o území a obyvatelstvu ORP Milevsko a informace ze sociální oblasti.

Analýza poskytovatelů - obsahuje popis potřeb a záměrů poskytovatelů sociálních služeb, kteří zajišťují služby na území správního obvodu ORP Milevsko.

Analýza zadavatelů - dokument vznikl na základě diskusí starostů u kulatých stolů. Cílem bylo projednat a vyhodnotit, jaké sociální služby občané obcí na území ORP Milevsko využívají, jaké služby nejvíce chybí a jak jsou starostové a občané o službách informováni.

Analýza sociálních služeb na území ORP Milevsko - shrnuje informace o sociálních službách dostupných na území ORP Milevsko.

Realizoval se průzkum potřeb mezi širokou veřejností formou Ankety  pro širokou veřejnost na území ORP Milevsko. Anketní lístek dal lidem možnost vyjádřit se k potřebnosti a kvalitě sociálních služeb v území ORP Milevsko. Cílem bylo dostat anketní lístky k co největšímu počtu občanů. Lístky byly postupně distribuovány v počtu 5 750 ks a dostaly se do většiny domácností v území ORP Milevsko.

Realizoval se Průzkum potřeb rodin s dětmi se zdravotním postižením a Průzkum finančních toků v sociálních službách na území ORP Milevsko.

 Anketa Milevsko 2018

V  lednu 2019 schválila řídící skupina Monitorovací zprávu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2018 a Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na rok 2019.

Monitorovací zpráva akčního plánu ORP Milevsko 2018

Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2019

V prosinci 2019 schválila řídící skupina Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko na období 2020 – 2022.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ORP Milevsko 2020 - 22

Byl zpracován Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Milevsko.

Katalog sociálních a doprovodných služeb ORP Milevsko 2019

Cíle projektu se podařilo naplnit.

 

 

 

 

 

 

 

CpKP jižní Čechy podpořili