Pečovat a žít doma je normální - aktuální stav projektu říjen 2017

foto-setkani-pecujicich-2V rámci projektu Pečovat a žít doma je normální jsme se pomalu přehouplo do jeho druhé poloviny. V rámci tohoto článku si dovolíme stručně rekapitulovat dosavadní aktivity. Dokončili jsme zjišťování potřeb a analýzu současného stavu. Pracovali jsme celkem s 30 záznamy rozhovorů s pečujícími a 25 záznamy rozhovorů s poskytovateli a úředníky státní správy či samosprávy. Výstupem jsou dvě výzkumné zprávy zveřejněné také na tomto webu: Analýza potřeb neformálně pečujících a Analýza poskytovatelů sociálních služeb v území.

 Výstupy projektu: 

 • Plakát:  Pečovat a žít doma je normání - Informace pro pečující, praktické rady a užitečné kontakty zde.
 • Kaltalog pěcovat a žít doma je normální zde.

Uvádíme některá hlavní zjištění:

 1. Jedním z hlavních problémů, s nímž se pečující dlouhodobě potýkají, je nedostatek informací. Chybí jednak informace o nabídce sociálních i zdravotních služeb, ale také o sociálních dávkách, na které mají právní nárok, nebo o dalších finančních zdrojích, ze kterých by mohli čerpat podporu. Postrádají také informace o tom, jak „správně" pečovat.
 2. Druhým kritickým momentem je příspěvek na péči a způsob jeho přiznávání. Postup přiznávání PNP považuje většina pečujících za netransparentní a nedůstojný, pro některé rodiny je zároveň výše příspěvku nedostačující pro to, aby mohly ve větší míře využívat sociální služby.
 3. Nezbytným předpokladem fungující neformální péče je možnost sdílet péči s dalšími aktéry – možnost využívat odlehčovací služby či chráněné bydlení, osobní asistenci apod. Obě analýzy ukazují, že zájem pečujících o tyto soc. služby převyšuje jejich nabídku v území.

Shromáždili jsme během prvního roku projektu rozsáhlý soubor relevantních dat, z nichž bude vycházet metodika Zpracování popisu postupu, činností a doporučení při zavedení pozice koordinátora pomoci v území.

Zrealizované výstupy mezioborové spolupráce:

 • setkání se zástupci města Dobříš – výsledkem je společná příprava sociálního fondu pro fyzické osoby a doporučení pro zviditelnění OSVZ ,
 • mezioborové setkání aktérů domácí péče s cílem získat zkušenosti odborníků k tématu domácí péče a zjistit potenciál pro případný vznik domácího hospicu v ORP Dobříš,
 • účast na workshopu zaměřeného na předávání příkladů dobré praxe a hledání možností financování práce s dlouhodobě pečujícími rodinami v Senátu a aktivní zapojení do pracovní skupiny pod záštitou senátorky paní Horské,
 • příprava setkání pracovnic OSVZ ze sledovaných a návazných území (Dobříšsko, Hořovicko, Sedlčansko, Berounsko, Benešovsko) - cílem je vzájemná výměna zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe k tématu neformální péče a posílení spolupráce se Středočeským krajem,
 • spolupráce s vedením polikliniky Dobříš, pravidelná informovanost praktických lékařů a specialistů, kteří odkazují své pacienty na služby kontaktního místa,
 • pokračuje zpracovávání aktuálních údajů aktérů NP dle místa působení. Potvrzení spolupráce uzavřením 18 dohod s odb. experty.
 • konzultace k zavádění metody PS a příprava Případové setkání k řešení situace pečující rodiny

den-pro-sebe-pecujici

V územích jsme na podporu a rozvoj využívání sdílené péče realizovali tato nová řešení:

 • Koordinátorky pomoci doposud v terénu i na kontaktním poskytli 52 pečujícím 88 konzultací, celkem 87 hod,
 • Opakovaně jsme zajistili dotisk a distribuci informačního letáku pro pečující,
 • 7 pravidelných setkání svépomocných skupin s programem - účast 75 neformálně pečujících,
 • Zrealizovali jsme 4 neakreditované bezplatné vzdělávání (Dny pro sebe, 1. pomoc, Úvod do reminiscence) a zprostředkovali jsme 28 hodin individuálních odborných konzultací pro 19 NP s 5 odborníky na různá témata,
 • V termínu 26.-31. 5. 2017 se 19 dlouhodobě pečujících o osobu se zdravotním postižením (13 rodin) zúčastnilo psychorehabilitačního a vzdělávacího pobytu ve Střelských Hošticích,
 • Pravidelně realizujeme supervizi odborného týmu se zaměřením na případové studie ve vztahu k CS projektu.

Aby se neformálně pečujících mohli zúčastnit nabízených aktivit zajištujeme hlídání dětí se ZP.

 CpKP střední Čechy realizuje projekt Pečovat a žít doma je normální – podpora neformálních pečovatelů č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001507. Projekt probíhá od srpna 2016 do července 2018 a je financován z prostředků OPZ a ESF

b_0_600_0_00_images_loga_donoru_Logo_OPZ_barevné.jpg

CpKP střední Čechy podpořili